WAT IS ENIGMA COACH?

Enigma staat voor een ondoorgrondelijk raadsel, iets dat moeilijk te begrijpen of verklaren valt. Zo ook is de menselijke psyche iets die nog steeds niet volledig kan doorgrond worden. Daarom wil ik als coach jou ondersteunen in het aangaan van de uitdaging, het doorgronden van je eigen innerlijke raadsel. We gaan dit op een creatieve, onderbouwde therapeutische manier doen. We brengen het raadsel of probleem in kaart, stellen doelen voorop en gaan op een creatieve, persoonlijke manier aan de slag.

Missie, visie en waarden

Kinderen en jongeren lopen soms vast in verdriet, angst, onzekerheid, boosheid of andere heftige emoties. Deze kunnen de overhand nemen en het kind of de jongere in een grondstemming van onrust brengen. Vanuit de individuele beleving van het kind of de jongere zoek ik als Enigma coach naar manieren om met die gevoelens en moeilijke situaties om te gaan. Hierbij wil ik loskomen van het gekende één op één gesprek en maak ik in het bijzonder gebruik van spel- en creatieve technieken. Aan de hand van een intensieve ambulante begeleiding reiken we het kind of de jongere nieuwe manieren aan om met problemen om te gaan zodat hij in de toekomst sterker in zijn schoenen staat.

4 kleuren, 4 belangrijke waarden

Groen staat ook voor de vernieuwing en de hoop. Groen brengt genezing, rust, stabiliteit en richting. Het vergroot ons bewustzijn en geeft een veilig gevoel. Groen staat ook symbool voor groei, zo ook persoonlijke groei. De schrijfopdrachten zijn opdrachten die over het algemeen buiten de therapie momenten gemaakt worden, maar die als taak hebben de opgedane kennis te verinnerlijken. Zo moet je bij het maken van deze opdrachten dieper stil staan bij jezelf, door het schrijven komt er een bepaalde rust en sereniteit die zal helpen om richting te geven. Door het maken van deze opdrachten zal je ongetwijfeld groeien richting de doelen die we vooropstellen.

Geel staat voor logica, intellect en een groot denkvermogen. Het is een felle, expressieve kleur die de vrijheid van handelen en zijn symboliseert. Het gele brengt wat binnen is naar buiten en helpt bij het overwinnen van hindernissen en blokkades. Geel brengt ons zelfbewustzijn in verband met onze omgeving. Zo is het ook in spel, waar we met of zonder regels onze eigen grenzen gaan opzoeken en op zoek gaan naar wie we zijn en wat we voelen. Spel laat ons nadenken over wie we zijn en wat we willen.

De hemel, het onwerkelijke. Blauw is dikwijls de kleur van sprookjes en fantasie, van expressie en verhevenheid. Blauw is verkoelend en rustgevend. Het bevorderd de communicatie en opent de geest. Er is niets die niet gezegd kan of mag worden. Een ieder mag zich hier veilig voelen om te praten over dat wat zich bezighoudt. Praten verlicht de ziel en kan helpen om inzichten te verwerven daar waar men dacht niets te vinden.

Rood staat voor kracht en passie. Het is een sterke kleur die verbinding legt met onze primitiefste lichamelijke en emotionele behoeften. Rood symboliseert de fysieke energie en geeft kracht aan onze wil. Zo ook geeft het kracht aan onze creativiteit en voed het de expressie van emoties. Wat allemaal aan bod komt tijdens een creatieve sessie. Het belangrijkste is om de emotie die we voelen om te zetten in iets die tastbaar en persoonlijk is, zonder ons te laten inperken.

null
null

Groen

Energie en balans
null
null

Geel

Logica en denkvermogen
null
null

Blauw

Expressie
null
null

Rood

Passie en kracht

Mijn troeven

 • Ik werk cliëntcentered, ik vertrek vanuit de beleving van het kind en bied therapie op maat aan
 • Er is ruimte om creatief te zijn, te exploreren, alvorens er “moet” gepraat worden
 • Sessies kunnen doorgaan zowel in de week als in het weekend
 • Ouders en belangrijke derden worden in het hele proces nauw betrokken en hebben zeggenschap over het traject
 • Ik observeer ook ter plaatse (thuis, op school, …) en ik betrek alle partijen in het proces op voorwaarde dat dit ten gunste van het kind is
 • Het artistieke en spelgerichte verhaal zorgt er voor dat het één-op-één gesprek een heel andere dimensie krijgt
 • Door het geven van thuisopdrachten en het bijhouden van een dagboek wordt het kind gestimuleerd om wat we in therapie aanleren ook thuis toe te passen
 • Persoonlijke ervaring en bijscholing omtrent hoogbegaafdheid

SIMON (5) is een moeilijke slaper,
zijn ouders moeten hem voortdurend aansporen
om terug naar bed te gaan, waardoor het slapengaan
een echte strijd kan worden.”

VOOR WIE IS ENIGMA COACH?

VAN 4 TOT 14 JAAR

Kinderen en jongeren lopen soms vast in negatieve gevoelens en emoties waardoor de vrolijke kant soms wat vertroebelt of in de schaduw komt. Kinderen en jongeren steken heel anders in elkaar dan volwassenen. Ze denken anders, ze leven anders en ervaren de wereld om hen heen op een andere manier. Vanuit de beleving van het kind ga ik op zoek naar methodes, om met moeilijke situaties om te gaan, die aansluiten bij hun leefwereld. Kinderen drukken hun ervaring en de manier waarop ze in de wereld staan vaak uit in spel. Daarom maak ik ook gebruik van algemene spel- en creatieve technieken.

Als ouder heb je ook soms het gevoel dat je vastloopt en het even niet meer weet. Je zit misschien met veel vragen en twijfels en maakt je zorgen over jouw aanpak ten opzichte van jouw kind. We kunnen dit samen onderzoeken en ondersteuning bieden waar nodig.

15+

Ook jongeren kunnen te maken hebben met psychische of emotionele problemen. Het is opvallend dat jongeren lang wachten met het zoeken van hulp, waardoor het probleem groeit en de kloof met de werkelijkheid steeds groter wordt.

Als coach wil ik de jongeren begeleiden in hun persoonlijk groeiproces, we gaan samen op zoek naar de wortels van ons bestaan en verdiepen ons in de dromen en wensen van de toekomst. Heel belangrijk in de begeleiding van jongeren is het rekening houden met de context (familie, vrienden, school,…), deze worden dan ook in samenspraak met de jongere nauw betrokken in het proces.

MOEILIJKHEDEN

 • Hoogbegaafdheid
 • Hooggevoeligheid
 • Rouw & Verlies (door scheiding, overlijden, ziekte, handicap,…)
 • Angsten
 • Laag zelfbeeld
 • Stressklachten
 • Depressie
 • Gedragsproblemen, woedebuien
 • Sociale problemen
 • Hechtingsproblemen
 • Gepest worden en pesten
 • Aandacht en concentratie, werkhoudingsproblemen en studiemoeilijkheden
 • Opvoedingsvragen
 • Slaapproblemen

STEFANIE (11) heeft het lastig in de klas.
Ze kan de grote berg leerstof maar
moeilijk verwerken.
Haar ouders maken zich zorgen voor
de overgang naar de grote school
volgend schooljaar.”

WERKWIJZE

AANMELDING

Aanmelden kan telefonisch (0484 02 24 47),
via mail (info@enigmacoach.be) of via de website.
Dit kan zowel na doorverwijzing als op eigen initiatief.
KENNISMAKINGSGESPREK

Cliëntgericht werken

Het eerste kennismakingsgesprek heeft vooral tot doel elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de moeilijkheden die men in het gezin ervaart. Ook de verwachtingen worden bevraagd en er wordt informatie meegedeeld over de werkwijze. Op het einde van dit gesprek wordt reeds bepaald welk traject we zullen volgen afhankelijk van de leeftijd en interesses van het kind.

Oplossingsgericht coachen

De vraagstelling vergt een andere manier van denken, niet probleemgericht, maar oplossingsgericht. In feite gaat het dan om het vertalen van een probleem dat men ervaart naar een vaardigheid die men graag zou willen leren. Er wordt geen onnodige tijd en energie gestopt in het zoeken naar de oorzaken van de problemen. Men werkt van klacht naar wens en we houden hierbij het traject zo kort mogelijk. Een aantal sessies zijn meestal al voldoende om kleine veranderingen teweeg te brengen. En net dat is de kracht van oplossingsgericht coachen.
COACHING SESSIES

Waarom speltherapie?

Speltherapie geeft antwoorden op een heel uiteenlopend arsenaal aan vragen: Hoe gemakkelijk gaat men een band aan? Is er vertrouwen in de ander? In zichzelf? Hoe gaat men om met frustraties? Hoe maakt men keuzes? Gebeurt dit weloverwogen of eerder impulsief? Hoe is het gesteld met het probleemoplossend vermogen? Durft men hulp vragen? Hoe gaat men om met regels en afspraken? Etc.

Daarnaast komen er ook heel wat sociale vaardigheden aan bod, die ook in het dagelijkse leven van belang zijn. Denk maar aan communiceren op een gepaste manier, zich inleven in de ander, omgaan met conflicten, omgaan met tegenzin, etc.

In speltherapie leren kinderen:

 • Zichzelf te respecteren
 • Dat hun gevoelens acceptabel zijn
 • Om hun gevoelens op een verantwoorde manier te uiten
 • Om verantwoordelijkheid voor zichzelf op te nemen
 • Om op een creatieve en vindingrijke manier met problemen om te gaan
 • Zelfcontrole en leren ze zelf richting te geven aan hun leven
 • Zichzelf te aanvaarden
 • Om zelf keuzes te maken en hier zelf verantwoordelijkheid voor op te nemen

Waarom kunst in therapie?

Kunsttherapie is een vorm van therapie dat gebruik maakt van beeldvorming aan de hand van verschillende crea-materialen. En dit in een ondersteunende/vertrouwde relatie met de coach. Om zo gedachten, gevoelens, patronen, problemen en bezorgdheden te ontdekken en in kaart te brengen. Kunstzinnig bezig zijn zal helpen om te groeien, te herstellen, te veranderen en te genezen.

Kunsttherapie gaat niet over het creëren van het mooiste werk of het ontwikkelen van echte skills. Het gaat over het vinden van een eigen weg om emoties te uiten binnen een veilige omgeving. Al doende ontwikkel je nieuwe vaardigheden en leer je jezelf beter kennen. Het is niet het eindwerk die telt, maar het proces en de communicatie die tot stand komt via het gekozen medium. Elkeen die zich engageert om via kunsttherapie zijn hulpvraag aan te pakken zal een persoonlijk proces doormaken. Dit zal ervoor zorgen dat het kunstwerk een weerspiegeling wordt van deze persoonlijke groei. Wat elk stuk uniek maakt en het onmogelijk is om te vergelijken met anderen.

Een artistieke aanleg of voorkennis is niet nodig om met deze vorm van therapie succes te ervaren. Wanneer het gaat over emoties zijn we allemaal experts en zo zal elk kunstwerk ook deze expertise weerspiegelen. De grootste troef van kunsttherapie is dat het in staat is om gevoelens en gedachten te verbeelden die soms moeilijk onder woorden te brengen zijn!

Wat geschreven?

Deze therapievorm splitsen we op in twee delen. Enerzijds is er het creatief schrijven en het bijhouden van een dagboek. En anderzijds is er de grote verscheidenheid aan individuele opdrachten die het kind of de jongere kan maken. Deze opdrachten en/of het dagboek worden dan gebruikt om tijdens de sessie dieper door te gaan op het onderwerp. Dit kan aan de hand van een klassiek gesprek zijn, maar dit kan evengoed door middel van kunst- of speltherapie.

Een goed gesprek

Gesprekstherapie is een overkoepelende therapievorm. In elke sessie zal er een deel gesprek therapeutisch gewerkt worden, dit kan aansluitend met kunst- schrijf- en/of speltherapie, maar eveneens op zichzelf staand. Dit is sterk afhankelijk van de individuele nood van het kind of de jongere. Door middel van gesprek gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor problemen of gaan we op zoek naar methodieken die helpen in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Als coach en buitenstaander heb ik een andere kijk op de zaak en kan ik via het stellen van gerichte vragen helpen om verheldering te brengen. Niet alleen het stellen van vragen werkt bij gesprekstherapie. Ook het krijgen van feedback en erkenning werkt heilzaam. Als coach heb je een luisterend oor voor het kind of de jongere en biedt je zonder oordeel je onverdeelde aandacht.

Studiebegeleiding

In het lager onderwijs wordt de belangrijke basis van diverse vaardigheden gelegd. Uw zoon of dochter leert rekenen, lezen, schrijven en vormt de eerste zinnetjes in het Frans. Op een stevige basis kan stabiel verder gebouwd worden en daarbij is de beheersing van een efficiënte studiemethodiek van belang. Enigma bouwt mee aan de vaardigheden van uw kind, door middel van algemene studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding of specifieke begeleiding.

We starten met een ‘leren leren’-traject voor het ontwikkelen van een goede studiemethode die bij hem of haar past. De pedagogische focus ligt op motivatie, planning, organisatie en studietechnieken. Daarnaast ondersteunen we ook bij het maken en begrijpen van huiswerk. Zo maken we samen met uw zoon of dochter oefeningen en helpen bij de voorbereiding van toetsen. Hierbij wordt naar zelfredzaamheid toegewerkt, zodat uw kind op het einde van de rit zelf planmatig zijn of haar huiswerk kan aanpakken. Soms is de vraag echter heel specifiek en dan gaan we vooral de focus leggen op het trainen van een specifieke vaardigheid, zodat uw zoon of dochter een eventuele achterstand wegwerkt of goed voorbereid is op de overstap naar het middelbaar onderwijs. De focus kan op rekenen, lezen, schrijven of Frans liggen, of op een combinatie van vaardigheden.

OBSERVATIE

Thuisobservatie

Soms bestaan er vragen, of zorgen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Bijvoorbeeld: Jouw kind vertoont thuis regelmatig opstandig gedrag en je vraagt je af hoe jij daarop kunt inspelen. In dergelijke gevallen kan het waardevol zijn om (naast een gesprek hierover) eens een gerichte observatie door een externe deskundige te laten uitvoeren. Een observatie kan zicht geven op de aanleiding van gedrag en antwoord geven op de vraag of het gedrag wel, of niet situatiegebonden is. Dit is nuttig voor ouders die een objectief beeld willen van het (probleem)gedrag van een kind en op zoek zijn naar gerichte en praktische adviezen om adequaat met dit gedrag om te kunnen gaan.

Voor een observatie door Enigma kom ik bij jullie thuis. Gedurende een van tevoren afgesproken tijdsbestek observeer ik het gedrag van het kind, in interactie met zijn/haar omgeving, tijdens verschillende activiteiten. Dit betekent dat we niet alleen naar het kind kijken, maar ook naar de reacties op en van de anderen in de omgeving. Ik beschrijf deze interacties neutraal en zonder oordeel, zodat de gedragingen kunnen worden geobjectiveerd. Tijdens de observatie neem ik geen deel aan de situatie; ik ben puur ‘toeschouwer’. Je hoeft een observatie dus niet voor te bereiden, maar voert de activiteiten uit zoals je dat ‘normaal’ ook zou doen. Na afloop van de observatie maak ik een verslag, waarin ik -naast de gedragsbeschrijvingen- handvatten geef voor jouw/jullie als ouder(s). Mijn advies is dus gericht op jouw handelen, zodat jij in toekomstige situaties beter toegerust bent en het kind kunt helpen bij het verbeteren van het gedrag. Uiteraard is het mogelijk om als aanvulling op de handelingsadviezen verdere coachingsessies met het kind te plannen.

Klasobservatie

Een klasobservatie houdt in dat ik gedurende een vooraf bepaalde tijd de activiteiten in de klas kom waarnemen. Dergelijke observatie werkt meestal verhelderend in het omgaan met de problemen die het kind stelt. Meestal worden de moeilijkheden die men thuis ondervind ook in de klas waargenomen, door te observeren hoe men hier in de klas op ingaat, kan een bepaalde probleemaanpak al worden verduidelijkt. Het geeft ouders ook meer de zekerheid dat het er niet alleen bij hen zo aan toe gaat en ze krijgen tips hoe ze er thuis in soortgelijke situaties op kunnen reageren. Dit opent een extra poort naar overleg en hulpverlening en het bevordert in sterke mate de samenwerking.
EVALUATIE

Procesevaluatie

Voorafgaand aan een (tussentijdse) evaluatie vraag ik u om al eens stil te staan bij een aantal vragen die de evolutie die uw kind doorgemaakt heeft mee in kaart brengen. Het is als het ware eens even stil staan bij het proces die we tot dusverre samen hebben doorgemaakt en een vooruitblik op de weg die we nog willen afleggen om van een volwaardig succes te kunnen spreken.
KRACHT EN ONTHEEMING

Krachtweekends

Tijdens een krachtweekend gaan we er als gezin even tussenuit om opnieuw onze flow te vinden. Aan de hand van intensieve coaching en gezinsopdrachten schrijven we een eigen missie en maken we afspraken voor de toekomst.

Ontheeming Spanje

De week in Spanje is bedoeld voor gezinnen die het gevoel hebben vastgelopen te zijn. We gaan op zoek naar een nieuw evenwicht aan de hand van intensieve therapie en gezinsbindende activiteiten.

LAURA (13) is een gevoelig meisje
sinds de scheiding van haar ouders
beleeft ze geen plezier meer
aan de dingen zoals vroeger

TARIEVEN

DuurPrijs
Aanmelding/gratis
Kennismakingsgesprek60'€ 50 gratis
Individuele sessie90'€ 75
Evaluatiegesprek60'€ 50
Klasobservatie90'€ 65
Thuisobservatie90'€ 65
Extern overlegmoment60'€ 50
Studiebegeleiding60'€ 35
Krachtweekend2 dagenop aanvraag
Ontheeming Spanje1 weekop aanvraag

 

Consultaties worden contant of via de Bancontact-app na iedere sessie betaald.

KAREL (7) is vorig jaar
zijn mama verloren aan kanker.
Hij mist haar heel hard en
wordt hierdoor snel boos.”

Enigma Coach

Contacteer me:

Ma, Di, Do, Vr: 8u – 20u
Woe: 13u – 20u
Za: 8u – 13u
Zo: gesloten

0484 02 24 47 info@enigmacoach.be

Contacteer me / Afspraak maken

SEPPE (4) heeft regelmatige woede
uitbarstingen
. Zijn ouders zijn op zoek naar
een manier om hiermee om te kunnen gaan.”